I. etapa: Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově

I. etapa: Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově

Dokument: I. Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově

Úplný název projektu: 
Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek

Číslo projektu: 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000362

Investor:
Římskokatolická farnost Kájov

Termín realizace:
8 / 2015 – 11 / 2019

Celkový rozpočet projektu:
25 908 404,00

 

Údaje o stavbě:

V rámci projektu  bude provedena oprava krovu kostela a věže, vyměněna střešní krytina a klempířské prvky, opravena fasáda kostela včetně restaurování maleb na fasádě, kamenných prvků, vitráží, truhlářských a kovářských prvků. Kolem kostela bude provedena drenáž a bude odvedena dešťová voda do kanalizace. V kapli sv. Jana Nepomuckého bude zrestaurován hlavní oltář, kazatelna a vestavěná skříň a bude provedena výmalba kaple. Zároveň bude provedena úprava prostranství kolem kostela s vytvořením klidové zóny pro poutníky.

 

Cíle projektu:

Základním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví obsaženého v národní kulturní památce, kostele Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově zapsané na seznamu Národních kulturních památek, číslo rejstříku 31178/3-1316 a využít ho k vyváženému rozvoji území Českokrumlovska s pozitivními dopady na místní či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. Tento základní cíl, který je plně v souladu se Specifickým cílem 3.1 Integrovaného regionálního operačního programu může být dosažen prostřednictvím naplnění několika specifických dílčích cílů.  Tyto dílčí specifické cíle projektu jsou  následující:

a) vyřešit nevyhovující technický stav krovů, střech a fasády.

b) vyřešit nevyhovující odtok dešťové vody, která v současnosti vytéká na povrch vozovky, kde působí problémy při dopravě.

c) obnovit interiéry kaple sv. Jana Nepomuckého, restaurovat vybrané prvky mobiliáře kaple a vytvořit technické podmínky pro jeho zpřístupnění návštěvníkům.

d) obnovit sadovými úpravami parkové plochy kolem kostela.

e) Vytvořit a uvést do praxe systém pro sledování návštěvnosti a zpřístupnění kaple sv. Jana Nepomuckého návštěvníkům tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu pro návštěvníky na jedné straně a maximální ochrany kulturních hodnot kostela a kaple.

f) Rozšířit možnosti poznání kulturních hodnot kostela, kaple a přilehlého areálu prostřednictvím zpracování digitalizace památky a zveřejněním virtuální prohlídky na internetových stránkách.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.