II. etapa: Revitalizace a zpřístupnění západního křídla fary a zahrady v Kájově

II. etapa: Revitalizace a zpřístupnění západního křídla fary a zahrady v Kájově

Dokument: II. Revitalizace a zpřístupnění západního křídla fary a zahrady v Kájově

Úplný název projektu: 
Revitalizace a zpřístupnění západního křídla fary a zahrady v Kájově

Číslo projektu: 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004521

Investor:
Římskokatolická farnost Kájov

Termín realizace: 
8/ 2016 – 9 / 2022

Celkový rozpočet projektu:
29479601,00

 

Údaje o stavbě:

V rámci projektu bude provedena oprava západního hospodářského křídla farního areálu. Bude provedena oprava krovové konstrukce, výměna střešní krytiny a klempířských prvků. Dále bude provedena oprava fasády, oprava, výměna nebo restaurování truhlářských, kamenných a kovářských prvků. V interiéru bude provedena oprava elektroinstalace, zdravotní instalace a topení, budou provedeny opravy podlah a omítek, některé části omítkových ploch budou opravovány restaurátorským způsobem. V rámci areálu bude provedena oprava ohradní zdi kolem kostela a zahrady. Bude provedena úprava zpevněných ploch nádvoří a výsadba zeleně na nádvoří a na zahradě. V rámci projektu budou zrestaurovány různé dřevěné, textilní, kovové a skleněné předměty z interiéru fary.

 

Cíle projektu:

Základním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví obsaženého v národní kulturní památce, faře u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kájově zapsané na seznamu NKP, číslo rejstříku 36248/3-1317 a kostela Nanebevzetí Panny Marie (číslo rejstříku 31178/3-1316) a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na místní či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. Tento cíl může být dosažen pouze prostřednictvím naplnění několika následujících specifických dílčích cílů.

a) Vyřešit nevyhovující technický stav interiérů 1. a 2. NP fary, čímž budou vytvořeny podmínky pro zpřístupnění 1. NP návštěvníkům poutního areálu a vytvoření kvalitních prostor pro depozitáře v 2. NP.

b) Vyřešit nevyhovující stav pláště západního, hospodářského křídla a ohradní zdi a zabránit rizikům spojeným se současným stavem.

c) Vyřešit havarijní stav krovu nad farou a stav krytiny hospodářského křídla a tím zamezit dalšímu poškozování budovy vlivem propustnosti střechy a stavu krovu.

d) Restaurovat uměleckořemeslné prvky v řešených částech objektů a tím zachránit významné kulturní hodnoty objektu a zpřístupnit je veřejnosti.

e) Restaurovat předměty umělecké hodnoty a zařadit je do expozice nebo je uložit do bezpečného depozitáře v 2. NP fary.

f) Vyřešit nevyhovující stav zdi kolem části poutního areálu.

g) Vytvořit odpovídající prostory pro depozitáře movitých prvků využitelných jako součást expozice instalované v přízemí fary.

h) Obnovit sadovými úpravami parkové plochy na nádvoří a na zahradě za budovou fary a vytvořit tam příjemnou klidovou zónu.

i) Vytvořit a uvést do praxe systém pro sledování návštěvnosti a zpřístupnění fary návštěvníkům.

j) Rozšířit možnosti poznání kulturních hodnot expozice a poutního areálu prostřednictvím zpracování digitalizace restaurovaných movitých památek a zveřejněním virtuální prohlídky na internetových stránkách.

k) Bezbariérově zpřístupnit 1. NP na faře a umožnit hendikepovaným občanům návštěvu.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.