Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně

V neděli 6. ledna 2018 slavíme slavnost Zjevení Páně – Epifanie, lidově zvanou „svátek Tří králů“. Církev si připomíná tři důležité události z Kristova života, trojí zjevení; především je to zjevení novorozeného Ježíše mudrcům od východu, kteří se Kristu klaněli. Tito mudrcové reprezentují všechny křesťany z nežidovského prostředí, kteří kdy Krista přijmou – tedy i nás. Dále je to zjevení Ježíšova vztahu k Bohu Otci při křtu v Jordáně (ačkoli tuto událost si připomínáme v den svátku Křtu Páně) a první Ježíšův zázrak – proměnění vody ve víno na svatbě v galilejské Káně. Kde se tu však vzali naši „Tři králové“?

Přesně řečeno, nejednalo se o krále; tato myšlenka pochází z raně středověké tradice. Byli to „mudrcové“, tedy snad mágové či astrologové, nejspíše chaldejského či perského původu. O jejich jménech nevíme nic – Kašpar, Melichar a Baltazar jsou sice jména orientálního původu, ale známe je pouze z legend. I počet těchto mudrců není přesně znám; číslo tři se odvozuje od počtu darů – tedy zlata, kadidla a myrhy.

Tyto dary mají samozřejmě svou symboliku.
Zlato – královský kov, tehdy nejcennější zboží, vyjadřovalo úctu k novorozenému Králi všech králů. Zlato jako trvanlivý kov také symbolizuje stálost a neporušitelnost.
Kadidlo – vonná pryskyřice, odedávna až dosud používaná při bohoslužbách a obřadech, byla vyznáním víry v Ježíšovo božství. Kadidlo je ve Starém i Novém zákoně symbolem modliteb stoupajících k Bohu.
Myrha – vonná mast s konzervačními účinky, používaná mj. při balzamování mrtvých těl, předjímala Kristovo utrpení a smrt na kříži.

Při bohoslužbách tj. 6. ledna bude požehnána voda, kadidlo a křída, eventuálně i zlaté předměty. Voda se pak používá při obřadu kropení lidu, který nahrazuje úkon kajícnosti a připomíná každému jeho křest. V Bibli bývá voda symbolem uzdravení a očištění. Okuřování kadidlem zdůrazňuje posvátnost – okuřuje se především eucharistie, evangeliář –Boží slovo – a oltář. Požehnanou křídou podle tradice označují věřící dveře svých domů a bytů písmeny K + M + B + letopočet. Tato písmena jsou zkratkou latinské modlitby Christus mansionem benedicat – Kristus ať požehná (tomuto) příbytku. Někdy kněz či jáhen byt vykrápí a vykuřuje kadidlem, což rovněž vyjadřuje prosbu o požehnání pro všechny, kdo v onom bytě přebývají. Žehnání zlatých předmětů – reminiscence na jeden z darů – vyprošuje těm, kdo tyto předměty budou nosit či užívat, Boží ochranu a pomoc.

„Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, shlédni na nás, kteří při vzpomínce na klanění mudrců od východu prosíme, abys přijal také naši modlitbu jako vonný dým kadidla, stoupající před tvou tvář. A požehnej nám, kteří touto křídou označíme své příbytky znamením kříže, ať nikdy nezapomeneme, že celý náš život patří tomu, který nás křížem vykoupil.“

Každé požehnání je chválou Boha a prosbou o jeho milost; nemá tedy za účel „donutit“ Boha k jednání, ať se děje, co se děje. Požehnání není kouzelným zaříkávadlem, automatem na zázraky. Vyžaduje především víru v Boží všemohoucnost, milosrdenství a účinnou pomoc.

V Kájově bude v tento den bohoslužba slova v 8:00 hodin